Financiën

Het RSIN nummer van de Baptistengemeente De Rank te Alkmaar is 822428623

Het bestuur

Het bestuur van de Baptistengemeente De Rank te Alkmaar bestaat uit 4 personen:

Geen van de leden van het bestuur ontvangt voor de werkzaamheden, als bestuurslid verricht, enige vergoeding.

De doelstelling

De gemeente heeft tot doel:

 • God te verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt
 • Zichzelf op te bouwen in het geloof, de hoop en de liefde, in de verwachting van de komst van haar Heer en Heiland Jezus Christus
 • Het ontdekken, stimuleren en zichtbaar maken van de gaven die de Heilige Geest aan ieder heeft toebedeeld
 • Het versterken van de gemeenschapsband tussen de leden onderling door zorg en liefde voor elkaar
 • Te getuigen van de gekruisigde en opgestane Heer door evangelisatie, zending en levensstijl

Het beleidsplan

De gemeente tracht haar doel te bereiken met de volgende middelen:

 • Het organiseren van samenkomsten waarin lofprijs, aanbidding, gebed, onderwijs door prediking en offeranden centraal staan.
 • Het bedienen van de doop door onderdompeling op grond van persoonlijk geloof
 • Het houden van het avondmaal
 • Het organiseren van periodieke samenkomsten voor bestudering van de Bijbel.
 • Het verbereiden van het Evangelie door bijzondere diensten en Bijbelverspreiding
 • Het stimuleren van gebed in de gemeente, onder meer door het instellen van gebedsgroepen
 • Het opvoeden van de kinderen in de gemeente tot het allerheiligst geloof door het organiseren van zondagsschool, jeugdclubs en dergelijke
 • het voor alle leden van de gemeente organiseren van huiskringen, die dienen voor de bevordering van de gemeenschapszin en voor het zorgen voor elkaar.
 • het aanbieden van pastorale zorg aan de leden en aan anderen die daarvoor naar het oordeel van de Raad in aanmerking komen
 • het organiseren van diaconale zorg
 • het organiseren van speciale acties die gericht zijn op het realiseren van één of meerdere doelstellingen van de gemeente.
 • Indien nodig, het uitoefenen van tucht

De financien

Ontvangsten

2017 2018 2019
1 Collectes en giften 95.924 99.361 99.715
2 Inkomsten uit bezittingen 13.405 10.085 4.987
Totaal inkomsten 109.329 109.446 104.702

Uitgaven

2017 2018 2019
3 Voorganger, incl reiskosten 61.118 62.569 62.400
4 Kosten eredienst 7.492 8.215 8.153
5 Huishoudelijke dienst 9.916 15.556 9.425
6 Administratieve kosten  3.913  5.016
7 Evangelisatie 11.146 6.649 9.000
8 Aflossing, reserves, giften 12.692 12.762 15.143
Totaal uitgaven  109.664  109.137
Tekort 4.920  218  4435

Toelichting 2019

De cijfers over 2019 zijn voorlopig, omdat ze nog niet zijn goedgekeurd in de algemene ledenvergadering

Ad 2 Dit zijn bijna geheel inkomsten
uit verhuur

Ad 5 Waaronder begrepen onderhouds-
kosten van het gebouw

Ad 6 Voornamelijk bestaande uit
belastingen, rentekosten en verzekering

​Ad 7 Algehele aflossing van een rentedragende lening