Financiën

Het RSIN nummer van de Baptistengemeente De Rank te Alkmaar is 822428623

Het bestuur

Het bestuur van de Baptistengemeente De Rank te Alkmaar bestaat uit 4 personen:

Geen van de leden van het bestuur ontvangt voor de werkzaamheden, als bestuurslid verricht, enige vergoeding.

De doelstelling

De gemeente heeft tot doel:

 • God te verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt
 • Zichzelf op te bouwen in het geloof, de hoop en de liefde, in de verwachting van de komst van haar Heer en Heiland Jezus Christus
 • Het ontdekken, stimuleren en zichtbaar maken van de gaven die de Heilige Geest aan ieder heeft toebedeeld
 • Het versterken van de gemeenschapsband tussen de leden onderling door zorg en liefde voor elkaar
 • Te getuigen van de gekruisigde en opgestane Heer door evangelisatie, zending en levensstijl

Het beleidsplan

De gemeente tracht haar doel te bereiken met de volgende middelen:

 • Het organiseren van samenkomsten waarin lofprijs, aanbidding, gebed, onderwijs door prediking en offeranden centraal staan.
 • Het bedienen van de doop door onderdompeling op grond van persoonlijk geloof
 • Het houden van het avondmaal
 • Het organiseren van periodieke samenkomsten voor bestudering van de Bijbel.
 • Het verbereiden van het Evangelie door bijzondere diensten en Bijbelverspreiding
 • Het stimuleren van gebed in de gemeente, onder meer door het instellen van gebedsgroepen
 • Het opvoeden van de kinderen in de gemeente tot het allerheiligst geloof door het organiseren van zondagsschool, jeugdclubs en dergelijke
 • het voor alle leden van de gemeente organiseren van huiskringen, die dienen voor de bevordering van de gemeenschapszin en voor het zorgen voor elkaar.
 • het aanbieden van pastorale zorg aan de leden en aan anderen die daarvoor naar het oordeel van de Raad in aanmerking komen
 • het organiseren van diaconale zorg
 • het organiseren van speciale acties die gericht zijn op het realiseren van één of meerdere doelstellingen van de gemeente.
 • Indien nodig, het uitoefenen van tucht

De financien

Ontvangsten

2021 2022 2023
1 Collectes en giften 114.733 192.606 202.384
2 Inkomsten uit bezittingen     6.825     7.260             0
Totaal inkomsten 121.558 199.866 202.384

Uitgaven

2021 2022 2023
3 Voorganger, incl reiskosten   62.400   66.000   68.000
4 Kosten eredienst     6.925    15.133    8.105
5 Huishoudelijke dienst    22.584   13.029   34.828
6 Administratieve kosten     4.046     5.588     6.120
7 Evangelisatie     4.534     3.654     6.075
8 Aflossing, reserves, giften   17.258   95.982   70.000
Totaal uitgaven 117.748 199.386 193.128
Verschil + 3.810  +   480  + 9.256

Toelichting 2022

De cijfers over 2023 zijn definitief.

Ad 5 Waaronder begrepen onderhouds-
kosten van het gebouw

Ad 6 Voornamelijk bestaande uit
belastingen, rentekosten en verzekering

​Ad 7 Algehele aflossing van een rentedragende lening