Financiën

Het RSIN nummer van de Baptistengemeente De Rank te Alkmaar is 822428623

Het bestuur

Het bestuur van de Baptistengemeente De Rank te Alkmaar bestaat uit 4 personen:

Geen van de leden van het bestuur ontvangt voor de werkzaamheden, als bestuurslid verricht, enige vergoeding.

De doelstelling

De gemeente heeft tot doel:

 • God te verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt
 • Zichzelf op te bouwen in het geloof, de hoop en de liefde, in de verwachting van de komst van haar Heer en Heiland Jezus Christus
 • Het ontdekken, stimuleren en zichtbaar maken van de gaven die de Heilige Geest aan ieder heeft toebedeeld
 • Het versterken van de gemeenschapsband tussen de leden onderling door zorg en liefde voor elkaar
 • Te getuigen van de gekruisigde en opgestane Heer door evangelisatie, zending en levensstijl

Het beleidsplan

De gemeente tracht haar doel te bereiken met de volgende middelen:

 • Het organiseren van samenkomsten waarin lofprijs, aanbidding, gebed, onderwijs door prediking en offeranden centraal staan.
 • Het bedienen van de doop door onderdompeling op grond van persoonlijk geloof
 • Het houden van het avondmaal
 • Het organiseren van periodieke samenkomsten voor bestudering van de Bijbel.
 • Het verbereiden van het Evangelie door bijzondere diensten en Bijbelverspreiding
 • Het stimuleren van gebed in de gemeente, onder meer door het instellen van gebedsgroepen
 • Het opvoeden van de kinderen in de gemeente tot het allerheiligst geloof door het organiseren van zondagsschool, jeugdclubs en dergelijke
 • het voor alle leden van de gemeente organiseren van huiskringen, die dienen voor de bevordering van de gemeenschapszin en voor het zorgen voor elkaar.
 • het aanbieden van pastorale zorg aan de leden en aan anderen die daarvoor naar het oordeel van de Raad in aanmerking komen
 • het organiseren van diaconale zorg
 • het organiseren van speciale acties die gericht zijn op het realiseren van één of meerdere doelstellingen van de gemeente.
 • Indien nodig, het uitoefenen van tucht

De financien

Ontvangsten

2019 2020 2021
1 Collectes en giften 99.715 112.912 114.733
2 Inkomsten uit bezittingen 4.987 2.475 6.825
Totaal inkomsten 104.702 115.387 121.558

Uitgaven

2019 2020 2021
3 Voorganger, incl reiskosten 62.400 62.400 62.400
4 Kosten eredienst 8.153 7.909 6.925
5 Huishoudelijke dienst 9.425 9.487 22.584
6 Administratieve kosten 5.016 3.289 4.046
7 Evangelisatie 9.000 5.685 4.534
8 Aflossing, reserves, giften 15.143 19.551 17.258
Totaal uitgaven 109.137 108.321 117.748
Verschil – 4.435  + 7.066  + 3.810

Toelichting 2021

De cijfers over 2021 zijn definitief.

Ad 2 Dit zijn bijna geheel inkomsten
uit verhuur

Ad 5 Waaronder begrepen onderhouds-
kosten van het gebouw

Ad 6 Voornamelijk bestaande uit
belastingen, rentekosten en verzekering

​Ad 7 Algehele aflossing van een rentedragende lening